แจ้งทุกเขตพื้นที่

แจ้งย้ำแนวการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 4 ปี สำหรับโรงเรียนที่กรอกข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ DMC  ที่มีอายุต่ำกว่า ปี  ซึ่งจะไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวและเงินปัจจัยพื้ินฐาน  และสำหรับสถิติที่จะถูกนับโดย สพฐ. จะนับเฉพาะนักเรียนที่มีอายุตามเกณฑ์เท่านั้น ส่วนการศึกษาทางเลือกไม่ต้องบันทึกในระบบ DMC
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับอายุนักเรียน
[
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.. 2549 ประกาศว่า

   ข้อ 1      การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์
ข้อ 2      การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดปิดสถานศึกษา

                ..2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2543]
[
ดังนั้น ควรรับเด็กที่มีอายุ 4-5 ปี (เด็กเกิดตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม พ..2551 – 16 พฤษภาคม พ..2552) และรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 (เด็กที่เกิดปี พ..2549) หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา