เรียน จนท.ทุกเขตพื้นที่

ด้วย สพฐ. จะดำเนินการจัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนระยะที่สองของปีการศึกษา 2555
จึงแจ้งให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2555
(http://portal.bopp-obec.info/obec55_3)

รายเขตพื้นที่
สพม.

จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  อนุบาล  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
– จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ป.3  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
– จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ป.6  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
– จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ม.3  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ม.6  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
สพป. [ปรับปรุงแฟ้มวันที่ 22 สิงหาคม  2556]
จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  อนุบาล  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
– จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ป.3  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
– จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ป.6  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ม.3  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555
จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น  ม.6  จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน  ปีการศึกษา  2555

รายโรงเรียน  [ปรับปรุงแฟ้มวันที่ 22 สิงหาคม  2556]
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 2  ที่จบการศึกษา (ตามระยะเวลา)
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ป.3  ที่จบการศึกษา (ตามระยะเวลา)
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ป.6  ที่จบการศึกษา (ตามระยะเวลา)
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ม.3  ที่จบการศึกษา (ตามระยะเวลา)
สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ม.6  ที่จบการศึกษา (ตามระยะเวลา)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ป. 6  ที่จบการศึกษาแล้วศึกษาต่อ
ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ม. 3  ที่จบการศึกษาแล้วศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้น ม.6  ที่จบการศึกษาแล้วศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ