เรียน จนท.เขตพื้นที่ทุกเขต
ชี้แจงกรณี หนังสือที่  ศธ 04006/1677 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556

ตามที่ สพฐ. แจ้งให้ทุกเขตพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ตามหนังสือที่  ศธ 04006/1677 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 นั้น  เนื่องจากได้ให้โรงเรียนได้วิเคราะห์ข้อมูลของตนเอง (ในคราวการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก) ส่วนใหญ่ได้วิเคราะห์ว่า ข้อมูลที่ สพฐ.มีนั้น ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะค่าพิกัดภูมิศาสตร์  และไม่สามารถจัดเก็บค่าพิกัดภูมิศาตร์ได้ เนื่องจากไม่ทราบวิธีการจัดเก็บ  ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงแจ้งเพื่อให้เขตพื้นที่ได้ปรับปรุงค่าพิกัดภูมิศาสตร์สำหรับโรงเรียน  โดยให้ปรับปรุงทุกโรงเรียนที่คาดว่าข้อมูลที่สพฐ.มีอยู่จะไม่ถูกต้อง  โดยดำเนินการตามวิธีการจัดเก็บโดย smart phone ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่น่าจะมีใช้กันอย่างแพร่หลาย  โดยโรงเรียนอาจทำเอง หรือเขตจัดเก็บเองได้  แต่หากเขตพื้นที่มีพิกัดที่ถูกต้องอยู่แล้ว สามารถส่งข้อมูลตาม email :  bopp.dmc@gmail.com  ได้เช่นกัน
[หนังสือและคู่มือจัดเก็บพิกัดด้วย smartphone]