เจ้าหน้าที่เขตตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่โรงเรียนตรวจสอบและทำการแก้ไขข้อมูลต่อไปนี้

สิ้นปี 2556  http://portal.bopp-obec.info/obec56

1. เมนู ปรับปรุงข้อมูล เลื่อน ซ้ำชั้น จบ สิ้นปี 2556 แยกเป็นสามเมนู  ได้แก้เมนูสอบได้/สอบตก  , สอบตก ซ้ำชั้น และ สอบได้ เรียนจ

ให้แก้ไขข้อมูลที่ทำไม่ถูกต้อง ทำรอดำเนินการไว้ และเลื่อนผิด จบผิด ให้ตรงตามความเป็นจริง (ไม่ควรมีรอดำเนินการตกค้างทุกโรงเรียนแล้วยกเว้นจะแขวนเด็กไว้แบบโรงเรียนมัธยม)

คนที่สอบได้ อยู่ในชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ให้เลือกว่าจบไปเรียนต่อที่ไหนให้ครบถ้วนและถูกต้อง

คนที่สอบตก ซ้ำชั้น ต้องเลือกว่าไม่ผ่านการประเมินชนิดไหนบ้าง ไม่ให้เว้นว่างไว้

10 มิ.ย. 2557 http://portal.bopp-obec.info/obec57

1. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
มีหลายโรงเรียนนักเรียนไม่มีในชั้นแต่ใส่ห้องมาเป็น 1 และชื่อผู้อำนวยการก็ไม่แก้ไขให้เป็นล่าสุด
จำนวนห้องเรียนที่เปิดและชั้นเรียนใส่มาผิด บางโรงเรียนใส่มาเป็นจำนวนนักเรียนแทนที่จะใส่จำนวนห้อง
2. ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม ในรายงานระดับโรงเรียน เมนูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนผิดปกติ ที่เป็น x คือข้อมูลผิดปกติและในบางหัวข้อเป็นรายการที่กระทรวงต้องการเพิ่มเติม โรงเรียนสามารถดูรายการดังกล่าวแล้วเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ทันที

 1. ชื่อ – เป็นค่าว่าง
 2. นามสกุล – เป็นค่าว่าง
 3. เลขประจำตัว – เป็นค่าว่างหรือมีตัวอักษรไทยหรืออังกฤษ (เลขประจำตัวนักเรียนมีแค่ตัวเลข) (หัวข้อนี้ต้องแจ้งเขตให้ทำรายการแก้ไขส่งให้ admin dmc)
 4. ชั้นเรียน – ชั้นเรียนไม่มี
 5. เลขประจำตัวประชาชน – บัตรประชาชนผิดหลัก, ไม่ครบ 13 หลัก, เป็นค่าว่างหรือมีตัวอักษร (หัวข้อนี้ต้องแจ้งเขตให้ทำรายการแก้ไขส่งให้ admin dmc)
 6. อายุ – อายุต่ำกว่า 4 หรือ มากกว่า 20 (โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นเรียนอนุบาลสามขวบ กทม.และนนทบุรี ให้ข้ามการตรวจสอบตรงนี้ได้)
 7. เลขที่บ้าน(ทะเบียนบ้าน) – เป็นค่าว่าง
 8. ตำบล(ทะเบียนบ้าน) – เป็นค่าว่าง
 9. หมู่(ทะเบียนบ้าน) – เป็นค่าว่าง
 10. เลขที่บ้าน(ปัจจุบัน) – เป็นค่าว่าง
 11. ตำบล(ปัจจุบัน) – เป็นค่าว่าง
 12. หมู่(ปัจจุบัน) – เป็นค่าว่าง
 13. น้ำหนัก – เป็นค่าว่าง หรือ 0
 14. ส่วนสูง – เป็นค่าว่าง หรือ 0
 15. ชื่อบิดา – เป็นค่าว่าง
 16. นามสกุลบิดา – เป็นค่าว่าง
 17. เลขประจำตัวประชาชนบิดา – เป็นค่าว่างs
 18. รายได้ต่อเดือนของบิดา – เป็นค่าว่าง หรือ 0 (ให้ใส่ 0 ได้ถ้าไม่ทราบรายได้)
 19. ชื่อมารดา – เป็นค่าว่าง
 20. นามสกุลมารดา – เป็นค่าว่าง
 21. เลขประจำตัวประชาชนมารดา – เป็นค่าว่าง
 22. รายได้ต่อเดือนของมารดา – เป็นค่าว่าง หรือ 0 (ให้ใส่ 0 ได้ถ้าไม่ทราบรายได้)
 23. ชื่อผู้ปกครอง – เป็นค่าว่าง
 24. นามสกุลผู้ปกครอง – เป็นค่าว่าง
 25. เลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง – เป็นค่าว่าง
 26. รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง – เป็นค่าว่าง หรือ 0 (ถ้าเป็นเด็กด้อยโอกาสต้องใส่รายได้ผู้ปกครองs)
 27. ความพิการ – ค่าผิดปกติ ให้ไปบันทึกซ้ำให้ถูกต้อง
 28. ด้อยโอกาส – ค่าผิดปกติ ให้ไปบันทึกซ้ำให้ถูกต้อง
 29. ขาดแคลน – ค่าผิดปกติ ให้ไปบันทึกซ้ำให้ถูกต้อง
 30. พักนอน – ค่าผิดปกติ ให้ไปบันทึกซ้ำให้ถูกต้อง และบางโรงไม่เข้าใจความหมายของเด็กพักนอนทำให้ทำผิดพลาดมาเยอะมาก
 31. สัญชาติ – เป็นค่าว่าง
 32. เชื้อชาติิ – เป็นค่าว่าง
 33. ศาสนา – เป็นค่าว่าง
 34. ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน – รวมระยะถนนลาดยาง+ถนนลูกรัง+ทางน้ำ = 0
 35. ระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน – เป็นค่าว่าง หรือ 0
 36. ชื่อภาษาอังกฤษ – เป็นค่าว่าง
 37. นามสกุลภาษาอังกฤษ – เป็นค่าว่าง
 38. ปีการศึกษา – เป็นเด็กปี 2556 ที่โรงเรียนไม่ยอมทำเลื่อนหรือซ้ำขึ้นมาปี 2557 อาจจะไม่มีตัวตนในโรงเรียนแล้ว(เด็กแขวนลอย)

หมายเหตุ
– ในรอบซ่อมนี้ไม่ให้ทำการย้ายเข้า ย้ายออก ออกกลางคัน/จำหน่าย เพื่อทำให้จำนวนนักเรียนไม่มีการเปลี่ยนแปล